• Sklo - 1100l nádoby umiestnené po obci
 • Plasty - každý doma do žltých kuka nádob alebo do 1100l nádob umestnených v obci
 • Papier - 1100l nádoby umiestnené v obci
 • Železo - veľkoobjemový kontajner umiestnený pri kultúrnom dome
 • Spálené jedlé oleje - nádrž v garáži pri kultúrnom dome - otvorné na požiadania
 • Stavebný odpad - Modrý veľkoobjemový kontajner na parkovisku pri kultúrnom dome otvorené na požiadanie a platí sa za 1kg stavebného odpadu 0.015€
 • Elektroodpad - garáž pri kultúrnom dome - stačí tam doniesť a nehať von obecný pracovníci to odnesú dnu / kôly rozoberaniu a rozbíjaniu./
 • malé baterky - garáž pri kultúrnom dome - otvor na vhadzovanie bateriek.
 • Cintorínsky odpad - velkoobjemový kontajner umiesnený na miestnom cintoríne.
 • zelený odpad - každý kompostuje doma a poceloobecnej schôdzi sa rozhodne či zakúpime každej domácnosti/ rod. dom./ kompostéry alebo kukanádoby na vývoz zeleného odpadu.
 • ostatný odpad - zberný dvor v Liptovskom mikuláši oproti benzinovej pumpy Slovnaft / bývalé skleníky./alebo tri krát do roka pristavný velkoobjemový kontajner na parkovisku pri kultúrnom dome.
 • TKO- každá domácnosť doma a vývoz je určený podľa plánovacieho kalendára.
 • Staré ošatenie - kontajner na to určený na parkovisku pri kult.dome.