Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 24. 01. 2019 bola vo Vestníku vlády SR, čiastka 1/2019, zverejnená Vyhláška okresného úradu Žilina č. 1/2019 zo dňa 11. januára 2019, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020. Vyhláška nadobúda účinnosť 15 dní od zverejnenia, čo znamená, že od 08. 02. 2019 začína pre obce plynúť lehota v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie programu obce na posúdenie na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Vestník vlády SR sa nachádza na stránke Ministerstva vnútra SR, link: http://www.minv.sk/?2019-2 Ďalšie informácie v prílohe.