Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej na II. polrok 2019
Príloha dokumenty: