Súhlas na výrub drevín podľa priloženého súpisu, ktoré rastú na pozemku C-KN 1122, 1123, 1124, 1126, vedené ako trvalý trávny porast a 719 ostatná plocha, 720 - trvalý trávny porast, 721- ostatná plocha, 722 - trvalý trávny porast v k.ú. Liptovský Ondrej.
Príloha dokumenty: