Obec Liptovský Ondrej ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm.a zák č.608/2003 Z.z.o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie v spojení s §3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pre prerokoval žiadosť stavebníka Obec Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej č. 84, IČO 00 315 532 v zastúpení starostom obce Ľubomírom Žuborom, o vydanie stavebného povolenia stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia §62, stavebného zákona v spojení s § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto: Stavba „Rekonštrukcia chodníka a domových vjazdov“ parc.č. KN E 78/2, 101/2,101/1, 100/1,100/2, 100/501, 100/503,100/504,100/502,( C KN 366) v k.ú. Liptovský Ondrej sa podľa § 66 stavebného zákona pre stavebníka Obec Liptovský Ondrej Povoľuje ...