Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, Žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnaním na území Slovenskej republiky, ktorý sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, K6rejskej republiky, Ir6nskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osob6m, sa nariaďuje, aby bezprostredne po n6vrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť' v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť' v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorená dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.