Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese/stránke obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nepoužije. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Zverejnené dokumenty VZN

Zverejnené Číslo Názov / Predmet
8.okt, 2021 003/2021 VZN - centrum voľného času - financovanie originálnych kompetencií obce
4.aug, 2021 001/2021 VZN o určení príspevku na výchovu a vzdelanie a stravovanie v MŠ
20.júl, 2021 001/2021 Zriaďovacia listina Materskej školy
28.feb, 2020 002/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce L. Ondrej
9.jan, 2020 001/2020 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady
9.jan, 2020 000/2020 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady dod. č1/2020
26.mar, 2019 002/20119 Smernica o verejnom obstarávaní
18.jan, 2019 001/2019 Dodatok k VZN 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
12.dec, 2018 004/2018 VZN poplatku za TKO a drobného stavebného odpadu
12.dec, 2018 005/2018 VZN o poplatku na rozvoj obce
10.okt, 2018 003/2018 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.feb, 2018 002/2018 VZN o prideľovaní nájomných bytov
2.okt, 2017 001/2018 VZN o č.1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
2.okt, 2017 002/2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj
10.aug, 2017 001/2017 VZN o vyhradení miesta
6.feb, 2017 001/2009 Podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch
22.dec, 2016 1/2012 VZN o dani z nehnuteľností
22.nov, 2016 5/2016 VZN o poplatkoch za odpady
30.sep, 2016 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Liptovský Ondrej.
1.júl, 2016 4/2016 VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestransti

Stránky