Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet
31.máj, 1999 Vzn VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
15.máj, 1995 Vzn VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku, verejných priestranstiev a zelene na území obce Liptovský Ondrej.
30.sep, 2016 Vzn Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Liptovský Ondrej.
9.jan, 2020 Vzn 000/2020 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady dod. č1/2020
6.feb, 2017 Vzn 001/2009 Podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch
10.aug, 2017 Vzn 001/2017 VZN o vyhradení miesta
2.okt, 2017 Vzn 001/2018 VZN o č.1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
18.jan, 2019 Vzn 001/2019 Dodatok k VZN 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
9.jan, 2020 Vzn 001/2020 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady
20.júl, 2021 Vzn 001/2021 Zriaďovacia listina Materskej školy
4.aug, 2021 Vzn 001/2021 VZN o určení príspevku na výchovu a vzdelanie a stravovanie v MŠ
26.mar, 2019 Vzn 002/20119 Smernica o verejnom obstarávaní
2.okt, 2017 Vzn 002/2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj
2.feb, 2018 Vzn 002/2018 VZN o prideľovaní nájomných bytov
28.feb, 2020 Vzn 002/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce L. Ondrej
10.okt, 2018 Vzn 003/2018 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8.okt, 2021 Vzn 003/2021 VZN - centrum voľného času - financovanie originálnych kompetencií obce
12.dec, 2018 Vzn 004/2018 VZN poplatku za TKO a drobného stavebného odpadu
12.dec, 2018 Vzn 005/2018 VZN o poplatku na rozvoj obce
15.okt, 2010 Vzn 1/2010 VZN o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.