Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet
15.máj, 1995 Vzn VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku, verejných priestranstiev a zelene na území obce Liptovský Ondrej.
18.máj, 1995 Vzn 4/1995 VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Liptovský Ondrej
31.máj, 1999 Vzn VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
15.okt, 2010 Vzn 1/2010 VZN o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
1.jan, 2013 Vzn 3/2012 VZN o miestnej dani za psa.
1.jan, 2013 Vzn 7/2012 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
1.jan, 2013 Vzn 4/2012 VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.
1.jan, 2013 Vzn 1/2012 VZN o miestnej dani z nehnuteľností.
1.jan, 2013 Vzn 5/2012 VZN o miestnej dani za predajné automaty.
1.jan, 2013 Vzn 2/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1.jan, 2013 Vzn 6/2012 VZN o miestnej dani za ubytovanie
1.jan, 2015 Vzn 3/2014 VZN o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
1.júl, 2016 Vzn 4/2016 VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestransti
30.sep, 2016 Vzn Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Liptovský Ondrej.
22.nov, 2016 Vzn 5/2016 VZN o poplatkoch za odpady
22.dec, 2016 Vzn 1/2012 VZN o dani z nehnuteľností
6.feb, 2017 Vzn 001/2009 Podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch
10.aug, 2017 Vzn 001/2017 VZN o vyhradení miesta
2.okt, 2017 Vzn 001/2018 VZN o č.1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
2.okt, 2017 Vzn 002/2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.