Aktualizované 20.12.2021 z dôvodu úpravy preklepu

Uverejnené 15.12.2021

Na OZ konanom dňa 15.12.2021 bol poslancami OZ jednohlasne prijatý (4 za, prítomní 4) Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 v znení:

Dodatok č.1/2021 všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Sadzby poplatku
Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ondrej č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: § 5 Sadzby poplatku:
1. Článok 1 písmeno a.) sa nahrádza nasledovným znením:
a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt:
°0,0411 EUR za osobu na deň
2. Článok 1 písmeno b.) sa nahrádza nasledovným znením:
b) Fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť:
°0,0411 EUR za osobu na deň
3. Článok 1 písmeno c.) sa nahrádza nasledovným znením:
c) Osoby poskytujúce ubytovacie služby na území obce:
°0,0411 EUR počet dní ukazovateľ dennej produkcie IUOPI 1 lôžko-osoba-1 obyvateľ = 0,50 x 365 dní