na základe rozhodnutia č. 0031/2020/V z 11. decembra 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 15. decembra 2020 na 1,2398 eur za mᶾ bez DPH, t. j. 1,4878 eur s DPH. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie stavu vodomeru.

Stav vodomeru nahláste po 4. januári 2021, najneskôr do 15. januára 2021.

Spôsob nahlasovania spotreby vody je v prílohe!