Vážený pán starosta,

z dôvodu zaradenia katastrálneho územia Vašej obce, resp. jej časti do zoznamu obcí s povinnosťou zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v zmysle prílohy č. 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., si Vám v prílohe dovoľujem postúpiť informáciu o zriadení zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku.

Okrem informácie o postupe pri výskyte jedinca medveďa hnedého, nájdete v materiáli aj zoznam relevantných kontaktných osôb a kontaktných údajov na nich.

Odkaz na zoznam podľa prílohy č. 19 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20170101#prilohy po kliknutí je potrebné prerolovať až na prílohu č. 19.

S pozdravom

Ing. Jozef Turčány.  výkonný podpredseda

Príloha dokumenty: