V zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Liptovský Ondrej zverejňuje zámer odpredať priamym predajom