Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – zaslanie záverečného stanoviska v prílohe. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Príloha dokumenty: