Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese/stránke obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nepoužije. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Zverejnené dokumenty VZN

Zverejnené Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet
1.jan, 2013 7/2012 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
1.jan, 2013 6/2012 VZN o miestnej dani za ubytovanie
22.nov, 2016 5/2016 VZN o poplatkoch za odpady
1.jan, 2013 5/2012 VZN o miestnej dani za predajné automaty.
1.júl, 2016 4/2016 VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestransti
1.jan, 2013 4/2012 VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.
18.máj, 1995 4/1995 VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Liptovský Ondrej
1.jan, 2015 3/2014 VZN o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
1.jan, 2013 3/2012 VZN o miestnej dani za psa.
1.jan, 2013 2/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1.jan, 2013 1/2012 VZN o miestnej dani z nehnuteľností.
22.dec, 2016 1/2012 VZN o dani z nehnuteľností
15.okt, 2010 1/2010 VZN o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
12.dec, 2018 005/2018 VZN o poplatku na rozvoj obce
12.dec, 2018 004/2018 VZN poplatku za TKO a drobného stavebného odpadu
10.okt, 2018 003/2018 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
28.feb, 2020 002/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce L. Ondrej
2.feb, 2018 002/2018 VZN o prideľovaní nájomných bytov
2.okt, 2017 002/2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj
26.mar, 2019 002/20119 Smernica o verejnom obstarávaní

Stránky