Obec Liptovský Ondrej zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa - ostatné údaje v prílohe.
Príloha dokumenty: